โรงเรียนวัดพญาปันแดน

หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055455085

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางภาวินีย์ พันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรี ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปิยนุช เณรรอด ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวอัมพิกา มานพ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา พิมพ์จันทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวดารณี สีสา ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายปฏิภาณ สารใจ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐนันท์ จันต๊ะตึง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ดวงดี ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวนริศรา ยอดพยุง ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด