โรงเรียนวัดพญาปันแดน

หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 055455085
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
1053690202-20231114-131721

นางภาวินีย์ พันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาปันแดน
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดพญาปันแดน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม 2466  ที่ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลพญาแมน  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในพื้นที่ของวัดพระยาแมน  เนื้อที่  10  ไร่  2  งาน  ปัจจุบันมีนักเรียน  134  คน  พนักงานบริการ  1  คน  เขตบริการของโรงเรียนมี  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  4  และหมู่ที่  7   ตำบลพญาแมน  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  และมีหมู่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลตลุกเทียม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  มาใช้บริการด้วยอีก  1  หมู่บ้าน  มาเรียนตามบรรพบุรุษ  ด้วยเหตุความใกล้เคียงและความผูกพัน  ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ระดับประถมศึกษามี 2  ช่วงชั้น  คือช่วงชั้นที่ 1  และช่วงชั้นที่ 2 )

ด้านอาคารสถานที่  มีอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  จำนวน 2  หลัง  หลังละ  5 และ 6 ห้องเรียน  ตามลำดับ  รวมพื้นที่ห้องเรียน  จำนวน  11  ห้องเรียน  มีอาคารห้องสมุดจำนวน  1  หลัง    ด้วยความร่วมมือรวมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถอ่านเขียนได้    จึงรวมมือกันก่อสร้างห้องสมุดโดยงบประมาณชุมชน  มีสนามกีฬาฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  และสนามวอลเลย์บอลจำนวน  1  สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม บ้านพักครู  2  หลัง  ส้วม  4  หลัง จำนวน  11  ที่นั่ง  โรงอาหาร  1  หลัง  โรงเรียนวัดพญาปันแดนเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ในปี  2540 จัดให้มี ห้องพิเศษ  จำนวน  3  ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันใช้การได้บ้างด้วยเหตุวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องดังกล่าวขาดคุณภาพ  ทางโรงเรียนจักต้องปรับปรุงพัฒนาอีกมาก

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ โรงเรียนวัดพญาปันแดน จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ”

ปรัชญาของโรงเรียน

                “ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ”

พันธกิจ

1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

2.  พัฒนาครู  พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  มีธรรมาภิบาล  ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้

3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต  และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

5.  พัฒนาอาคารสถานที่  สื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้